Regulamin


Zwierzoklub.pl z dnia 28 października 2019 r.

 

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 

1. Administrator

Wojciech Olszewski z siedzibą w Poznaniu (60-242) ul. Palacza 41/42 posiadający numer NIP 7792464798

 

2. Regulamin

niniejszy regulamin Serwisu Zwierzoklub.pl

 

3. Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie

 

4. Serwis

strona internetowa umieszczona pod adresem: zwierzoklub.pl wraz ze wszystkimi podstronami

 

5. Reklama

materiał reklamowy opublikowany w Serwisie, która widoczny jest dla wybranych użytkowników przez określony czas

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów których przedmiotem są Reklamy.

 

2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

3. Regulamin, treści zawarte w Serwisie oraz Reklamach są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

 

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://zwierzoklub.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeÅ„stwa przesyłanych danych.

 

2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,

  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

  5. włączona usługa JavaScript

3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów. 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.

 

 

§ 4 REJESTRACJA

 

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.

 

2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://zwierzoklub.pl/rejestracja.

 

3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.

 

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakoÅ„czona.

 

 

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZÄ„CEJ USŁUG

 

1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Reklamy postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.

 

2. Reklama obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Usług za pośrednictwem Reklamy.

 

3. Przez okres trwania zakupionej Reklamy Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące aktywnej Reklamy.

 

4. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Reklamę (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" przy wybranym sposobie płatności) pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest Reklama.

 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.

 

6. Dostęp do treści o których mowa Regulaminie Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty.

 

7. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.

 

8. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Reklamy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia kampanii. W takim przypadku aktywność kampanii Reklamy liczony jest od dnia wskazanego na rozpoczęcie kampanii.

 

9. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników archiwalne kampanie Reklamowe przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ich udostępnienia Użytkownikowi. Po tym okresie dane te są usuwane.

 

§ 6 PŁATNOŚCI

 

1. Kwota kampanii reklamowej obejmuje opłatę za wyświetlanie w Serwisie Reklamy.

 

2. Kwota Reklamy jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 

3. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za Reklamę. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie podczas procesu zamawiania Reklamy. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.

 

4. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za Reklamę.

 

5. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupioną Reklamę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

6. Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.

 

 

§ 7 ODSTÄ„PIENIE OD UMOWY

 

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 

2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu. 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

 

5. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu.

 

6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

 

7. Rozpoczęcie wyświetlania Reklamy (uruchomienie kamapanii reklamowej) jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 8 REKLAMACJA

 

1. Reklamacje co do Reklam lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 10 Regulaminu.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: - oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika), - wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania), - wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).

 

3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 

4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 

§ 9 ROZWIÄ„ZYWANIE SPORÓW

 

1.Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„.

 

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty: - sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, - pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

 

3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

 

 

§ 10 KONTAKT

 

1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru: - poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu, - pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

 

 

§ 11 DANE UÅ»YTKOWNIKA

 

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

§12 ZMIANY REGULAMINU

 

1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług oraz sprzedaży Reklam złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Zmiana Regulaminu powoduje, że automatyczne odnowienie o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu jest niemożliwe.

 

2. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług lub umowy sprzedaży Reklam przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.


Ostatnia zmiana w systemie ZWIERZOKLUB nastąpiła 06.11.2023 04:57:32
© 2017-2022 Zwierzoklub

W naszej bazie posiadamy już 14 826 firm i instytucji.

Data publikacji wersji:

Wersja platformy: fd845

Kontakt